Internetdating biz

“ Hij die met het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoort door het aanwenden van listige kunstgrepen zich zaken doet afgeven, maakt zich schuldig aan oplichting” Oplichting en diefstal zijn duidelijk te onderscheiden verschillende misdrijven: • bij oplichting laat de dader zich zaken overhandigen mits gebruik van listige kunstgrepen, bedrieglijke handelingen; • bij diefstal neemt de dader zaken zelf bedrieglijk weg, al of niet met geweld en/of bedreigingen. Dan is de kassamedewerker of marktkoopman het slachtoffer en niet de klant.3) gebruikmakend van bedrieglijke middelen tot het bekomen van de afgifte of de aflevering: De bedrieglijke middelen kunnen zijn: • een valse naam:hetzij mondeling of schriftelijk. Pas na teruggave van het wisselgeld doet de medewerker het ontvangen biljet in de kassalade. Het is dus irrelevant dat één van de daders van deze inbreuk nog over inkomsten beschikt die voor beslag vatbaar zijn, dat hij bepaalde schuldeisers nog verder afbetaalt conform een afbetalingsplan en dat hij aan zijn schuldeisers niets verborg m.b.t. Een valsheid in geschrifte in een ontleningsakte is strafbaar wanneer de valsheid gepleegd werd met het bedrieglijk opzet gelden te bekomen voor de aankoop van een onroerend goed door een schuldeiser-vennootschap die in werkelijkheid fictief was. Spookfacturen Sommige oplichters sturen facturen voor diensten die niet zijn verricht of goederen die niet zijn geleverd naar ondernemingen. Bedrieglijk onvermogen veronderstelt niet noodzakelijk een absoluut onvermogen. Ook het versnijden of aanlengen van producten valt feitelijk onder deze vorm van oplichting, evenals het knoeien met gewichten. Telefoonnummers die op spookfacturen vermeld staan leiden bovendien naar dure betaallijnen. 2001-02, 416, Noot VANDEPLAS, A., Over valse hoedanigheden en oplichting Oplichting kan bestaan door het gebruik maken van een valse hoedanigheid is het aannemen van een hoedanigheid met de bedoeling een derde te misleiden en hem het vertrouwen in te boezemen dat aan die hoedanigheid is verbonden (art. Soms doet men zich tevens voor als een instantie die een verplichte contributie factureert, Men anticipeert dat men facturen voor kleinere bedragen makkelijker zal betalen en minder streng zal controleren.• een valse hoedanigheid: een titel, een functie, een verwantschap aanmeten die men in werkelijkheid niet heeft: hetzij mondeling of schriftelijk. Straattrucs Veel oplichting vindt plaats op straat, of aan de huisdeur.• listige kunstgrepen: dit is het stellen van bedrieglijke handelingen, manoeuvres. Diefstallen gepleegd door een gehuwde ten nadele van zijn echtgenoot, door een weduwnaar of een weduwe wat zaken betreft die aan de overleden echtgenoot hebben toebehoord, door afstammelingen ten nadele van hun bloedverwanten in de opgaande lijn, door bloedverwanten in de opgaande lijn ten nadele van hun afstammelingen, of door aanverwanten in dezelfde graden, geven alleen aanleiding tot burgerrechtelijke vergoeding. N, 25 september 2001 (Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie inzake A. Omdat een vlotte babbel hier cruciaal is, spreekt men ook van babbeltrucs.

In ieder geval wordt de verbeurdverklaring bevolen. Leugenachtige verklaringen alleen leveren het misdrijf oplichting niet op, wanneer zij niet gepaard gaan met een extern feit of enige handeling om ze geloofwaardig te maken (art. In tegenstelling tot bedrog in burgerlijke zaken, kan een eenvoudige leugen die noch op de identiteit noch op de hoedanigheid van de agent betrekking heeft, vanuit strafrechtelijk oogpunt niet volstaan, als die leugen niet wordt bevestigd door extrinsieke materiële elementen zoals bijvoorbeeld het verschaffen van valse documenten. F, 2 oktober 1996 (Dozin / Lowet) (18 oktober 2001); , Arr. Dit kwam onder andere voor toen Mexico een nieuwe peso invoerde, en veel toeristen met waardeloze oude peso's werden opgelicht; Een andere truc: de oplichter telt de bankbiljetten terwijl hij ze in de hand ombladert.[Poging tot het wanbedrijf omschreven in het eerste lid wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig tot tweeduizend [euro].] [In de gevallen in de vorige leden omschreven kan de schuldige bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33.] Art. Uiteindelijk is er maar een winnaar en dat is de organisator, die meestal op een of andere manier vals speelt om de uitslag in zijn voordeel te manipuleren; Wisseltrucs: De oplichter incasseert geld bij zijn slachtoffer en geeft vals geld terug.497 Met gevangenisstraf van acht dagen tot drie jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft: [Zij die met bedrieglijk opzet aan een in België of in het buitenland wettelijk gangbare munt de schijn geven of pogen te geven van een munt van grotere waarde; Zij die munten uitgeven of pogen uit te geven, waaraan de schijn is gegeven van munten van grotere waarde, of zodanige munten in het land invoeren of pogen in te voeren met het doel die in omloop te brengen]; Zij die stukken metaal zonder enige muntslag uitgeven of pogen uit te geven voor muntstukken. 497bis Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft zij die munten waaraan de schijn is gegeven van munten van grotere waarde, ontvangen of zich aanschaffen met het doel die in omloop te brengen. Hij doet zich bijvoorbeeld voor als een politieman die een biljet van 50 euro wil controleren op echtheid. Hierna komt de medewerker terug en overhandigt wisselgeld van 10 of 20 euro Als de klant het niet door heeft is de truc meteen geslaagd, bij reclameren ontstaat er een probleem. Wanneer de klant een klein bedrag betaalt met een grotere coupure, bijvoorbeeld een bestelling van 6 euro betaalt met een biljet van vijftig euro haalt de medewerker het correcte wisselgeld ( 2x twintig euro en 4 euro) uit de kassa maar geeft deze niet direct terug maar loopt eerst naar de collega en overhandigt deze onzichtbaar de twee biljetten van twintig euro en krijgt een kleinere coupure toegestopt.

Leave a Reply